รายวิชาทั้งหมด 
TCU001 - การจัดการธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Business Management)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
TCU002 - การจัดการครัวมาตรฐาน (Standard kitchen Management)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
TCU003 - ความรู้เกี่ยวกับผัก พืชหัว ธัญพืช และการปรุง (Knowledge of Vegetable, Root, Cereal and Cooking)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
TCU004 - แกง (Thai Curries)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
TCU005 - อาหารว่างและอาหารหวานไทย (Thai Snacks and Desserts)
TCU006 - หลักการผลิตเบเกอรี่ (Principle of Bakery)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
TCU007 - การผลิตไอศกรีม (Ice-Cream) บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
TCU008 - ความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และการปรุง (Knowledge of meet, poultry, fish, shellfish and cooking)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
TCU009 - น้ำพริกและเครื่องจิ้มบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
TCU010 - โภชนศาสตร์ (Nutrition)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
TCU011 - การแกะสลักผักและผลไม้เพื่อการตกแต่ง (Vegetable and Fruit Carving)ข้อมูล
TCU012 - การจัดการธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Management)ข้อมูล
TCU013 - ยำ ลาบ พล่า
TCU014 - ความรู้เกี่ยวกับสต๊อก ซุป ซอส
TCU015 - อาหารไทยประเภทผัด และทอด
TCU016 - หลักการประกอบอาหารไทย
TCU017 - การควบคุมต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร
TCU018 - วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร