TCU003 - ความรู้เกี่ยวกับผัก พืชหัว ธัญพืช และการปรุง (Knowledge of Vegetable, Root, Cereal and Cooking)
(ผัก)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ชนิด คุณลักษณะ การจัดระดับคุณภาพการคัดเลือก การจัดซื้อ การตรวจสอบคุณภาพการเก็บรักษา และการเตรียมเพื่อการปรุงของวัตถุดิบประเภทผักผลไม้ พืชหัว ธัญพืช รวมไปถึงหลักในการปรุงอาหารมาตรฐานคุณภาพของอาหารเมื่อปรุงอาหารด้วยกระบวนการปรุงอาหารวิธีต่าง ๆ และการควบคมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอาหารให้เป็นลักษณะที่ดีตามวิธีการปรุงแต่ละวิธี โดยฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้