TCU007 - การผลิตไอศกรีม (Ice-Cream)
(ไอศกรีม)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ประเภทและชนิดของไอศกรีม คุณลักษณะของไอศกรีม วัตถุดิบ และคุณสมบัติที่มีผลต่อคุณลักษณะ และคุณภาพของอาหารไอศกรีม เทคนิคการผลิต การควบคุมคุณภาพ การเสิร์ฟ การทําสูตรมาตรฐาน และการคํานวณต้นทุน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้