TCU007 - การผลิตไอศกรีม (Ice-Cream)
(ไอศกรีม)

 This course allows guest users to enter

ประเภทและชนิดของไอศกรีม คุณลักษณะของไอศกรีม วัตถุดิบ และคุณสมบัติที่มีผลต่อคุณลักษณะ และคุณภาพของอาหารไอศกรีม เทคนิคการผลิต การควบคุมคุณภาพ การเสิร์ฟ การทําสูตรมาตรฐาน และการคํานวณต้นทุน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา

This course allows guest users to enter