TCU002 - การจัดการครัวมาตรฐาน (Standard kitchen Management)
(การจัดการครัวมาตรฐาน)

 This course allows guest users to enter

ประเภทครัว การจัดการครัว การออกแบบ การจัดพื้นที่ การจัดวางอุปกรณ์ การระบายอากาศ การทําความสะอาดโดยวิธีตางๆ การวางแผนซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว การจัดการน้าทิ้งและไขมันจากการผลิตอาหาร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จัดให้มีกรณีศึกษา เขียนรายงานและอภิปรายกลุ่ม

This course allows guest users to enter