TCU001 - การจัดการธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Business Management)
(การจัดการธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

การวางแผนและการจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ เทคนิคการจัดอาหารและการเสิร์ฟ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งอาหาร การจัดทํารายงาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา และการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้