TCU001 - การจัดการธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Business Management)
(การจัดการธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม)

 This course allows guest users to enter

การวางแผนและการจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ เทคนิคการจัดอาหารและการเสิร์ฟ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งอาหาร การจัดทํารายงาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา และการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง

This course allows guest users to enter