TCU012 - การจัดการธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Management)
(เครื่องดื่ม)

ความรู้และวิวัฒนาการของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม แนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม การออกแบบการจัดรายการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับธุรกิจบริการ การจัดงานเลี้ยง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม การเสิร์ฟ การจัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับรายการอาหาร ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม