TCU010 - โภชนศาสตร์ (Nutrition)
(โภชนศาสตร์)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

หลักการของโภชนศาสตร์ สารอาหารพื้นฐาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ เมตาบอลิซึม รวมถึงการศึกษาความเหมาะสมของสารอาหารต่อความต้องการของร่างกาย ฉลากโภชนาการ ผลของการแปรรูป และการเก็บรักษต่อสารอาหาร

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้