คณะผู้จัดงานขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนาในครั้งนี้

 

ผศ.ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รศ.พัชรี สวนแก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Contact Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


โครงการมหาิวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


BARA BEENET (Thailand) Co.,Ltd.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


หนังสือพิมพ์บ้านเมือง