ปีที่ดำเนินการ

2549

ชื่อโครงการ

ผลิตสื่อ บทเรียนออนไลน์ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จำนวน 100 รายวิชา

ผู้ว่าจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง

project01


ปีที่ดำเนินการ

2551

ชื่อโครงการ

ผลิตสื่อ บทเรียนทางไกล หลักสูตรอาหารไทย
จำนวน 20 รายวิชา

ผู้ว่าจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง
project02

ปีที่ดำเนินการ

2552

ชื่อโครงการ

ผลิตสื่อการเรียนรู้การสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าจ้าง

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่างproject03

ปีที่ดำเนินการ

2552

ชื่อโครงการ

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
ระยะที่ 1

ผู้ว่าจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่างproject04

ปีที่ดำเนินการ

2553

ชื่อโครงการ

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
ระยะที่ 2

ผู้ว่าจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่างproject05

ปีที่ดำเนินการ

2554

ชื่อโครงการ

ผลิตสื่อความรู้ Interactive Animation เรื่อง “ตัวฉันเป็นของฉัน”

ผู้ว่าจ้าง

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่างproject06

ปีที่ดำเนินการ

2554

ชื่อโครงการ

ผลิตสื่อ Presentation เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

ผู้ว่าจ้าง

หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและบริการ โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่างproject07