• คำอธิบายรายวิชา

  แนวความคิดต่าง
  ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมกระบวนการ
  วิธีการแสดงกระบวนการ
  การเลือกกระบวนการสำหรับนวัตกรรม
  การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
  นวัตกรรมกระบวนการ
  กับการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
  และกรณีศึกษา

   

  The
  concepts of the process innovation, The criteria for the selection
  process of process innovation, business process design, process
  innovation for the internal changes and case Studies.