หน้า: ()   1  2
รายวิชาทั้งหมด 
3592101 - เศรษฐศาสตร์จุลภาคบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3562303 - มนุษยสัมพันธ์ในองค์การบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3524301 - บัญชีเพื่อการจัดการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3503901 - การวิจัยทางธุกิจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3562401 - เทคนิคการประชุมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3061101 - การถ่ายภาพเบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3593301 - การวิเคราะห์เชิงปริมาณบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3531101 - การเงินธุรกิจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3051101 - หลักการโฆษณาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3563405 - การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3564204 - การจัดการนำเข้าและส่งออกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3542107 - นโยบายผลิตภัณฑ์และราคาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3561204 - วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3504101 - จริยธรรมทางธุรกิจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3543101 - บริหารการตลาดบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3563114 - การประกอบการธุรกิจชุมชนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3543101 - การตลาดบริการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3581101 - การประกันภัยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3541101 - หลักการตลาดบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
3563110 - การเป็นผู้ประกอบการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้